Miestna rada (2018-2022) - 18. zasadnutie 23.03.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2021

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby

 6. 6.Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA

 7. 7.Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C“ KN parc. č. 6128/13, k. ú. Vinohrady

 8. 8.Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k. s.

 9. 9.Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia nákazlivej nebezpečnej choroby COVID -19

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej

 13. 13.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň

 14. 14.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň

 15. 15.Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.

 16. 16.Rôzne
  R1 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021
  R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a mesačnej odmeny z mesačného platu
  R3 - Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  R4 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 17. 17.Záver