Miestna rada (2018-2022) - 13. zasadnutie 16.09.2020

 • 16. septembra 2020, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [54.95 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.6.2020

 6. 6.Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 12. 12.Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 13. 13.Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 14. 14.Dodatok č. 1 k Návrhu Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 15. 15.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 16. 16.Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení zmien a doplnkov

 17. 17.Návrh na dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.10.2020 do 31.12.2021.
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 18. 18.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu požičiavania bicyklov so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o.
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 19. 19.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 20. 20.Návrh na schválenie prenájmu časti stavby - garáže pod knižnicou na Pionierskej 12 v Bratislave pre Ježkové oči, so sídlom Hattalova 12/B v Bratislave, IČO: 42 356 228
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 21. 21.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 672 v katastrálnom území Nové Mesto (základná škola) v prospech Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava, so sídlom Riazanská 75 v Bratislava, IČO 30 792 975
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 22. 22.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou pri vybudovaní parku „Filiálka“
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 23. 23.Návrh na schválenie výpožičky kancelárie č. 14 na I. nadzemnom podlaží administratívnej budovy miestneho úradu pre JUDr. Eva Imrišová, notára
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 24. 24.Informácia o zámere prenajatia pozemkov registra „C“ KN parc.č. 4432/6 až 4432/15 - všetko vinica a 4375/4 až 4375/8 – všetko ostatná plocha v katastrálnom území Vinohrady za účelom obnovenia vinohradu na základe odbornej spolupráce s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul.11 v Bratislave a to MVDr. Veronike Patoprstej, sídlo: Halašova 14, 831 03 Bratislava
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 26. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku - parcely registra „C“ č. 12142/220 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava za účelom zrealizovania preložky elektroenergetického zariadenia – podzemného káblového VN vedenia
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 27. 27.Návrh na zverenie majetku s názvom „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 317 688 73
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 28. 28.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 29. 29.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 30. 30.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 31. 31.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť East fund s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 32. 32.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k stavbám súp. č. 1102 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/266, 12781/269, 12781/265, 12781/270, 12781/268, 12781/267, v k.ú. Nové Mesto so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 33. 33.Zámer na zámenu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/77, v k.ú. Vinohrady
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 34. 34.Návrh na schválenie zámeru na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda parc. reg. „C“ č. 15119/2 o výmere 136 m2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom – stavba BUFET KUCHAJDA nad rámec 5 rokov trvania nájomného vzťahu.
  MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV

 35. 35.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

 36. 36.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 37. 37.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 38. 38.Rôzne
  R1 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  MATERIÁL NEBOL PREROKOVANÝ

 39. 39.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o rozvojových projektoch EKO - podniku VPS - Nove sídlo EKO - podniku, lanovka, Tržnica, Kuchajda
  MATERIÁL BOL PREDLOŽENÝ NA ROKOVANIE MZ DŇA 23.09.2020