Miestna rada (2018-2022) - 10. zasadnutie 28.04.2020

 • 28. apríla 2020, 09:00 h
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM v konferenčnej miestnosti Personal meeting room ID 776-530-8762
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.63 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 7. 7.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 8. 8.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020

 9. 9.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 10. 10.Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 11. 11.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 12. 12.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m2 zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200 nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do vlastníctva žiadateľov - vlastníkov bytov č. 2,3,a 4 v uvedenom bytovom dome
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 15. 15.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 16. 16.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 17. 17.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 346
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 18. 18.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 19. 19.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 20. 20.Rôzne:
  R1 - Návrh na odpustenie dlhu – časti nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.
  R2 - Návrh na dočasné zníženie nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.
  R3 - Návrh na dočasné zníženie nájomného a služieb spojených s nájmom, ktoré vyplývajú zo Zmluvy č. 140/01 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatku č. 1 pre JUDr. Evu Imrišovú, notára
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 21. 21.Záver