Miestna rada (2018-2022) - 1. zasadnutie 19.02.2019

 • 19. februára 2019
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.34 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
  - bez pripomienok

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 – 2021

  Materiál bol stiahnutý z rokovania
  - bez pripomienok

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady v prospech Národného ústavu detských chorôb

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 10. 10.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2085 m2, v k.ú. Nové Mesto

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 13. 13.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2018

 14. 14.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 15. 15.Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 16. 16.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 17. 17.Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na Kuchajde, na budúceho nájomcu spoločnosť MIG REAL s.r.o. ako budúceho vlastníka reštauračného zariadenia

 18. 18.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto s účinnosťou od 6. 12. 2018

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 19. 19.Návrh na započítanie preplatku na nájomnom

 20. 20.Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny Na Revíne

 21. 21.Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny Vlárska

 22. 22.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 23. 23.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 24. 24.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za školský rok 2017/2018

 25. 25.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 26. 26.Rôzne

 27. 27.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesta k 31.12.2018