Miestna rada - 20. zasadnutie 23.01.2018

 • 23. januára 2018, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 6. 6.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 7. 7.Návrh na zverenie pozemku KN, parcely registra „C“, parc. č. 12 780/16, 12 780/26, 12 780/211, 12 780/213, 12 781/1, 12 781/3 až 12781/5, 12 781/9, 12 781/11 až 12 781/15, 12 781/17 až 12 781/230 a parc. č. 12 781/231 až 12 781/244, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4.896 m2 do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 8. 8.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

 9. 9.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

 10. 10.Návrh na schválenie osobitného zreteľa - prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na pozemku registra “C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

 11. 11.Rôzne
  1. Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Sliačska ul. – DI“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 - 2020

 12. 12.Záver