Miestna rada - 19. zasadnutie 28.11.2017

 • 28. novembra 2017, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 9. 9.Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

 10. 10.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 11. 11.Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2018-2020

 12. 12.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 - 2021

 13. 13.Návrh investičných akcií na rok 2018

 14. 14.Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
  (na stôl)

 15. 15.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2016/2017

 16. 16.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO – podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované znenie

 18. 18.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

 19. 19.Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb

 20. 20.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 21. 21.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO - podniku verejnoprospešných služieb

 22. 22.Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja

 23. 23.Výsledky Participatívneho rozpočtu 2018

 24. 24.Plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2018

 25. 25.Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 26. 26.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 27. 27.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013

 28. 28.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6647/60, v katastrálnom území Vinohrady, pre Pavla Kanisa, Zuzanu Kanisovú a Martina Kanisa, všetci bytom Suchá 27, Bratislava

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

  Materiál nebol schválený

 30. 30.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292

 31. 31.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2018

 32. 32.Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2017 v zmysle "Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM" schváleného dňa 16.06.2011 poslancom MZ, členom odborníkom K-MZ a zapisovateľom odborných K-MK MČ B-NM (na stôl)

 33. 33.Rôzne
  1. Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a č. 415 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
  2. Návrh na zverenie pozemku "Revitalizácia parku Sadová" do správy príspevkovej organizácie EKO- podnik VPS

 34. 34.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2017 v MČ B-NM

 2. 2.Informácia - Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.10.2017

 3. 3.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska

 4. 4.Informácia k zmene Štatútu hl. mesta SR Bratislavy