Miestna rada - 17. zasadnutie 30.06.2017

 • 30. júna 2017, 08:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 619 na 6. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [53.34 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

  Materiály
 7. 7.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Modernizácia a obnova multifunkčného ihriska (detské ihrisko a športová plocha) Plzenská ul.“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 8. 8.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

 9. 9.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151

 10. 10.Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu SO-01 komunikácia do majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 11. 11.Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2017 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, členom odborníkom  a zapisovateľom stálych komisií MZ (na stôl)

 12. 12.Rôzne
  1. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v k.ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej
  2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 13. 13.Záver