Miestna rada - 10. zasadnutie 24.05.2016

 • 24. mája 2016, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.12 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. ......... o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislave a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 11. 11.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava

 12. 12.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 13. 13.Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 14. 14.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 15. 15.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2016

 16. 16.Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2016/2017

 17. 17.Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014

 18. 18.Správa o príprave Kultúrneho leta 2016 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2016

 20. 20.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 22. 22.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM

 23. 23.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, na Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť P E R G A M O N spol. s r.o., so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 26. 26.Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici

 27. 27.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15.4.2014

 28. 28.Informácia mimo programu rokovania:
  Stav investičných akcií v roku 2016

 29. 29.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2015/2016

 30. 30.Informácia mimo programu rokovania:
  Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2016 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2015

 31. 31.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania územnoplanovacích dokumentov na zonálnej úrovni a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery

 32. 32.Informácia mimo programu rokovania:
  Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.3.2016

 33. 33.Informácia mimo programu rokovania:
  K návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady