Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 30. zasadnutie 20.06.2018

  • 20. júna 2018, 14:00 h (Riadne rokovanie Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ BA-NM sa neuskutočnilo, nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, t.j. nemohol byť schválený ani program rokovania.)
  • Junácka 1
  • Predsedajúci: Ing. arch. Vaškovič Peter