Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 9. zasadnutie 13.01.2020

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky,

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/172 a parc. č. 12780/262, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Tomáš Ircha,

 5. 5.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14 a parc. č. 12780/261, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť Zátišie s.r.o.,

 6. 6.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/17 a parc. č. 12780/264, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Ing. Ľudovít Vrba,

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022,

 8. 8.Prihláška Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR),

 9. 9.Pravidelné preskúmavanie schválených územných plánov – informácia o legislatívnych povinnostiach obstarávateľa územnoplánovacích dokumentácií,

 10. 10.Polyfunkčný objekt KOMINARCA, Račianska, Kominárska ul. – informácia o investičnom zámere,

 11. 11.Novostavba bytového domu SO 01, SO 02, Vlárska, Klenová ul. – informácia o investičnom zámere,

 12. 12.Rôzne