Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 8. zasadnutie 11.11.2019

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Polyfunkčný komplex Zátišie – predstavenie investičného zámeru investorom – ATRIOS Real Estate s.r.o.

  3. 3.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

  4. 4.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

  5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc.č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

  8. 8.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020

  9. 9.Centrum včasnej intervencie Bratislava, Makovického ul. – informácia o aktuálnom stave investičného zámeru

  10. 10.GARDEN PARK, Stará Vajnorská ulica – informácia o investičnom zámere