Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 6. zasadnutie 09.09.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

 4. 4.Návrh na schválenie prenájmu garáže na Pionierskej ul., č. 12 v Bratislave – Areál Knižnice – Bratislava-Nové Mesto pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova ul., č. 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228

 5. 5.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou na Sibírskej ul., č. 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Hríbova ul., č. 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507

 6. 6.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 7. 7.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

 9. 9.Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020-2022

 10. 10.Územný plán zóny Nobelova – prezentácia rozpracovaného návrhu ÚP-Z

 11. 11.Územný plán zóny Zátišie – Hattalova, Prieskumy a rozbory – informácia o aktuálnom stave prác na ÚP-Z

 12. 12.Územný plán zóny Vlárska, Prieskumy a rozbory – informácia o aktuálnom stave prác na ÚP-Z

 13. 13.Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Investičný zámer – SENIOR LIVING & CARE CENTER – KRAMÁRE, Pod Krásnou hôrkou – Vlárska ul.