Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 5. zasadnutie 03.06.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

 3. 3.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

 4. 4.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. …./2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 6. 6.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 7. 7.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc.č. 6479/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „INS_FTTC-B_BA_Jeséniova“

 8. 8.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd 236/18/1103-5 proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2008 zo 16.4.2008, ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/1996 z 26.11.1996 o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2000 z 13.6.2000

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. …/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2019/2020 a 2020/2021

 11. 11.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Zmeny a doplnky 06 (ZaD 06), a ďalšie, Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov – informácia.

 14. 14.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks and Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom.