Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 35. zasadnutie 08.09.2022

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022,

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 4. 4.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“,

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava,

 6. 6.Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030,

  Materiály
 7. 7.Schválenie Územného plánu zóny Nobelova,

 8. 8.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020,

 9. 9.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 10. 10.Návrh na zverenie majetku – „Športovisko Pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/2, v k. ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb,

 11. 11.Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481,

 12. 12.Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove na Vajnorskej ulici č. 21 v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771,

 13. 13.Rôzne,