Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 34. zasadnutie 06.06.2022

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022,

 3. 3.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021,

  Materiály
 4. 4.Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru,

 5. 5.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru,

 6. 6.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru,

 7. 7.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru,

 8. 8.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026,

 9. 9.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 - 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 10. 10.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030,

  Materiály
 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 12. 12.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 13. 13.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením,

  Materiály
 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto,

 15. 15.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách,

 16. 16.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti,

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 831 02 Bratislava, IČO: 51136830,

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom – Zatisie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava,

 19. 19.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 20. 20.Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m2, v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho – City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410,

 21. 21.Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 180 m2, katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866

 22. 22.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence,

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m2, katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457,

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070,

 26. 26.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viacúčelovým využitím,

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m2, nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na ulici Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s.r.o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523,

  Materiály
 28. 28.Návrh na zrušenie uznesenia číslo 30/18 z 13.7.2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú.