Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 32. zasadnutie 14.03.2022

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách,

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava,

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava,

 6. 6.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2026,

 7. 7.Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta mládeže, Bratislava,

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská ul., č. 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070,

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej ul., č. 11, v Bratislave, v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia),

  Materiály
 10. 10.Žiadosť Marks&Marcs s.r.o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922, nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19,

  Materiály
 11. 11.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a. s., o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viacúčelovým využitím,

 12. 12.Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“,

 13. 13.Návrh na prijatie úveru,

 14. 14.Rôzne.