Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 31. zasadnutie 14.02.2022

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022,

  Materiály
 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016, ako vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 4. 4.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – prevádzkové poriadky pohrebísk a obchodné verejné súťaže hlavného mesta SR Bratislavy,

 5. 5.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

 6. 6.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra „C“ č. 15140/9, č. 15140/80, č. 15140/81, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 50110055 – SO 083 Verejné osvetlenie Kalinčiakova ul.,

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku – parc. č. 7208/1 o výmere 94 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková,

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú,

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu,

 10. 10.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.“,

 11. 11.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku – Ľudové námestie“,

 12. 12.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku – Mierová kolónia“,

 13. 13.Sťažnosť na postup Stavebného úradu Mestskej časti BA-Nové Mesto – Nepretržitá prevádzka Záchrannej zdravotnej služby Bratislava na Ďumbierskej ul., č. 30, na Kramároch - pani Iveta Krbaťová, Hrdličkova ul., č. 32, Bratislava,

 14. 14.Rôzne.