Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 29. zasadnutie 22.11.2021

  1. 1.Otvorenie,

  2. 2.Návrh Dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny EKO podniku verejnoprospešných služieb,

  3. 3.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa,

  4. 4.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/2, o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome,

  5. 5.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

  6. 6.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25. 11. 2020,

  7. 7.Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021,

  8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2024,

  9. 9.Rôzne