Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 27. zasadnutie 06.09.2021

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021,

 3. 3.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021,

  Materiály
 4. 4.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením,

 5. 5.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021,

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s.r.o., so sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023,

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 832 84 Bratislava, IČO: 00678457,

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc.č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc.č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. Sochára Rastislava Trizmu,

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov v bytovom dome,

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc.č. 5494/1, o výmere 688 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome.