Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 26. zasadnutie 07.06.2021

 1. 1.Otvorenie,

 2. 2.Zámer mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru,

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača – spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská ul., č. 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO – 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddieli Sro, vložke č. 152139/B, predloženého do verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021, a to na základe odporúčania komisie, ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom,

 4. 4.Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ul. V Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú,

 5. 5.Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v Parku JAMA,

 6. 6.Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov pre rekonštrukciu komunikácie na Tupého ul.,

 7. 7.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv, o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.,

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k. ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú,

 9. 9.Návrh na schválenie predaja ¼ podielu k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 6194/18 a 6194/4, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Pavla Palkoviča,

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3, 5348/13, 5348/14 v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Báchoríka,

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej ul., č. 12 v Bratislave,

 12. 12.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 15 123/28 druh pozemku - ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 2382 v k. ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti FEELING, spol. s r. o., Štúrova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 626 556,

 13. 13.Schválenie Zadania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova,

 14. 14.Návrh zadania pre Urbanistickú štúdiu Turbínova, Bratislava