Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 21. zasadnutie 18.01.2021

 1. 1.Otvorenie.

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

  Materiály
 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 4. 4.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – č. 902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528, na Račianskej ul. v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 5. 5.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.

 6. 6.VERNOSŤ – Polyfunkčná budova na Nobelovej ul. – informácia o spracovávanej štúdii.

 7. 7.„Nový Istropolis“ – EIA – Zámer navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia.

 8. 8.„Obnova a dostavba časti areálu PALMA“ – EIA – zámer navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia.

 9. 9.„Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ – EIA – zámer navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia.

 10. 10.Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto.

 11. 11.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady.

 12. 12.Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol, bytom: 4119 North 139 Street, Omaha, Nebraska 68164, Spojené štáty americké, a žalovaného Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava.

 13. 13.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334.

 14. 14.Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 992.

 15. 15.Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 09 – informácia o pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii.

 16. 16.Rôzne.