Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 20. zasadnutie 05.11.2020

 1. 1.Otvorenie.

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

  Materiály
 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave.

 4. 4.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020.

 5. 5.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Koziarka.

 6. 6.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalitách Horné Židiny a Slanec.

 7. 7.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021.

 8. 8.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Hlavného mesta SR Bratislavy.

 9. 9.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby – garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k. ú. Nové Mesto.

 10. 10.Návrh na schválenie nových Zásad hospodárenia s bytmi v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 11. 11.A/ Návrh na zrušenie:časti B. uznesenia MZ MČ BANM č. 22/07 z 20.04.2010 a uznesenia MZ MČ BANM č. 02/27 zo dňa 17.02.2015 B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o dielo na dodávku stavebných prác.

 12. 12.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, II. návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady pre Ing. Vladimíra Zajaca.

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej.

 15. 15.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia

 16. 16.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO podnik VPS.

 17. 17.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra "C" KN parc.č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271

 18. 18.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra "C" KN par.č. 5348/3 a parc.č. 5348/11 v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Báchoríka, Ľ. Fullu 46, Bratislava

 19. 19.Stanovisko k zámene pozemkov registra "C" KN par.č. 13343/1 a 13343/3, v k.ú. Nové Mesto za novovzniknutý pozemok registra "C" KN parc.č. 5440/112, v k.ú. Vinohrady

 20. 20.Návrh na schválenie predaja pozemku registra "C" KN parc.č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava

 21. 21.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

 22. 22.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 - 2023.

 23. 23.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

 24. 24.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra "C" KN parc.č. 11962/1 o výmere 15342 m2, ostatná plocha, katastrálne územie Nové Mesto.