Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 2. zasadnutie 11.03.2019

 • 11. marca 2019, 13:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto v zasadačke č. 619 na 6. poschodí
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. arch. Vaškovič Peter
 • Pozvánka [45.75 kB]
 1. 1.Materiály na rokovanie MR a MZ

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 4. 4.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom území Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY& MI s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO 31 345 671

  Materiály
 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019-2021

  Materiály
 8. 8.Rôzne

 9. 9.Návrh na voľbu ďalších členov komisie z radov občanov (neposlancov) – odborníkov

 10. 10.Návrh Územného plánu zóny Nobelova – predstavenie rozpracovaného návrhu územného plánu

 11. 11.Územný plán zóny Krahulčia – návrh na začatie prípravných prác

 12. 12.Prestavba a nadstavba objektu, Bárdošova 2, 2/A, Bratislava (objekt „LUXE“) – informácia o pripravovanej investičnej akcii