Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 18. zasadnutie 10.09.2020

 1. 1.Otvorenie.

 2. 2.Národné basketbalové centrum – informácia o investičnom zámere.

 3. 3.Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice lanovky – informácia o spracovanej projektovej dokumentácii.

 4. 4.Preskúmanie Územného plánu zóny Kamenné sady v znení zmien a doplnkov.

 5. 5.Urbanistická štúdia zóny areál Palma, Bratislava, Návrh zadania.

 6. 6.URBAN RESIDENCE – Park – informácia o spracovanej dokumentácii.

 7. 7.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III.

 8. 8.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu pozemku za účelom prevádzkovania bufetu na Kuchajde pre spoločnosť STAR STILL s.r.o..

 10. 10.Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 11. 11.Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 12. 12.Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 13. 13.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku – pozemku registra „C“ s parc. č. 12142/220 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova ul., č. 6, 816 47 Bratislava za účelom zrealizovania preložky elektroenergetického zariadenia – podzemného káblového VN vedenia.

 14. 14.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ-BNM k 30.06.2020.

 15. 15.Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

 16. 16.Návrh na dočasné pozastavenie poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.10.2020 do 31.12.2021 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v súvislosti s epidémiou COVID-19.

 17. 17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017.

 18. 18.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava.

 19. 19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska ul., č. 78, 831 02 Bratislava.

 20. 20.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 21. 21.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 22. 22.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 23. 23.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková.

 24. 24.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Akad. sochára Rastislava Trizmu.

 25. 25.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca.

 26. 26.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208, v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť East fund s.r.o.

 27. 27.Rôzne.