Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 12. zasadnutie 16.03.2020

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady.

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 4. 4.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta.

 5. 5.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020.

 6. 6.Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

 7. 7.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku – parcely registra „C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava.

 9. 9.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 10. 10.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646

 11. 11.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 5.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017.