Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 20. zasadnutie 22.03.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 4. 4.Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 6. 6.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, parc. č. 19379/2 a parc. č. 19379/2 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech Ing. Petry Chudej a Mareka Chudého, obaja bytom Hraničná 1, Bratislava, Bc. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava, Mgr. Kataríny Chudej, bytom Ševčenkova 12, Bratislava , prof. Dušana Dušeka a MUDr. Nadeždy Dušekovej, obaja bytom Staré záhrady 10, Bratislava, MUDr. Márie Hurajovej, bytom Októbrová 414/1, Partizánske a Ing. arch. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava

 8. 8.Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul. Vajnorskej 21 v Bratislave

 9. 9.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 10. 10.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016 + Zásady zabezpečovania poskytovania stravovania

 11. 11.Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka

 12. 12.Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto