Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 17. zasadnutie 19.10.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy + (Zmena – doplnenie k materiálu)

 4. 4.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 5. 5.Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra “C” KN parc.č. 19477/17 a parc.č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 01 Bratislava, IČO: 00 165 336

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

 7. 7.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017

 8. 8.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

 9. 9.Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS

 10. 10.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS

 11. 11.Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu - Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016