Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 14. zasadnutie 18.05.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

 3. 3.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. ... o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave jej súčastí a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 6. 6.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č .../2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 13. 13.Rôzne