Komisia sociálnych vecí a bývania - 22. zasadnutie 23.03.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa14. 06. 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh Dodatku č. ... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvýhodnejším navrhovateľom- spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu „Vernosť“

 6. 6.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s. r. o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 8. 8.Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka

 9. 9.Návrh Zásad zabezpečovania poskytovanie stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

 10. 10.Informácia o činnosti oddelenie sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2016

 11. 11.Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a správy majetku

 13. 13.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 14. 14.Rôzne