Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 31. zasadnutie 26.09.2022

  1. 1.Otvorenie

  2. 2.Schválenie programu rokovania

  3. 3.Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  4. 4.Návrh Dodatok č.1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BANM dňa 12.04.2012 uznesením č.37/13

  5. 5.Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  6. 6.Návrh Dodatok č.2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  7. 7.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu

  8. 8.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 do vlastníctva nájomcu

  9. 9.Záver