Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 30. zasadnutie 12.09.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 4. 4.Návrh na predĺženie zmluvy – Vladimír Pšenčík

 5. 5.Návrh na predĺženie zmluvy – Alexandra Rakšanyová

 6. 6.Žiadosť o nájom obecného bytu – Libor Rigo

 7. 7.Žiadosť o nájom obecného bytu – Gabriela Zubajová

 8. 8.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 49 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/18 do vlastníctva nájomcu

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok

  Materiály
 10. 10.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

 11. 11.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 12. 12.Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030

  Materiály
 13. 13.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver