Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 3. zasadnutie 08.04.2019

 • 8. apríla 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr.,Ing. Šebejová Katarína, PhD.
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 3. 3.Materiály na rokovanie MR a MZ

 4. 4.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2019

 5. 5.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19614/6, parc. č. 19614/48, parc. č. 19614/7, parc. č. 19614/9 a parc. č. 19647/49, ktoré sú evidované geometrickým plánom č. 103/2018 pre katastrálne územie Vinohrady z majetku príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 6. 6.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave pre spoločnosť Hockey Event, a. s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

 7. 7.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

 8. 8.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 9. 9.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Ľubomírovi Kolárovi na dobu určitú 3 roky.

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 – 2021

 11. 11.Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy

 12. 12.Prerokovanie výsledkov poslaneckého prieskumu žiadostí o pridelenie nájomného bytu

 13. 13.Žiadateľ – Mário Fedor – návrh na pridelenie bytu na základe poslaneckého prieskumu

 14. 14.Žiadateľ – Sabrina Jankujova – návrh na vyradenie zo zoznamu žiadateľov, nakoľko dostala mestský byt

 15. 15.Rôzne.