Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 29. zasadnutie 13.06.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Žiadosť o predlženie nájmu bytu

 3. 3.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

  Materiály
 4. 4.Návrh na druhú zmenu rozpočtu

 5. 5.Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru

 6. 6.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru

 7. 7.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru

 8. 8.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru

 9. 9.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 13. 13.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence

 15. 15.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím

 16. 16.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály
 17. 17.Návrh na zrušenie uznesenia číslo 30/18 z 13. 7 2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú

 18. 18.Rôzne