Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 1. zasadnutie 11.02.2019

 • 11. februára 2019, 15:30 h
 • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr.,Ing. Šebejová Katarína, PhD.
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

 3. 3.Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy

 4. 5.Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 6.Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 7.Informácia Obchodná verejná súťaž Servisný objekt JAMA

 7. 8.Obchodná verejná súťaž ASFRAPRA

 8. 9.Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 9. 10.Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 10. 11.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich

 11. 12.Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.12.2018

 12. 13.Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

 13. 14.Prerokovanie Návrhu vecného a časového plánu činností Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM na rok 2019

 14. 15.Rôzne.