Komisia sociálnych vecí a bývania - 19. zasadnutie 21.11.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ....../ 2016, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ BNM na rok 2017, Návrh Vecného plánu Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017, Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III.

 5. 5.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť spol. s. r. o.

 7. 7.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2017

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017 – 2019

 9. 9.Návrh programu rozvoja Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 – 2020

 10. 10.Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o miestnych daniach na území mestskej

 11. 11.Informácia o zavedení poplatku za rozvoj

 12. 12.Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 14. 14.Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a správy majetku

 15. 15.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí k Vianociam 2016

 16. 16.Rôzne