Komisia sociálnych vecí a bývania - 15. zasadnutie 17.05.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Dodatku č. ...... k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na schválenie VZN č. ..... o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 5. 5.VZN č. ..... o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 6. 6.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1,zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k. ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ....../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“

 9. 9.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 10. 10.Návrh VZN mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava

 11. 11.Návrh VZN mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 12. 12.Návrh VZN mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislva-Nové Mesto

 13. 13.Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, investícii a správy majetku

 14. 14.Prerokovanie žiadostí o poskytnutie jednorazových finančných výpomocí.

 15. 15.Rôzne