Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 28. zasadnutie 14.05.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratsilava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018-2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 4. 4.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022.

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava.

 6. 6.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018.

 7. 7.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „ Voľnočasový priestor JAMA.“

 9. 9.Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č...../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadeným mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 12. 12.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018.

 13. 13.Stanovisko k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 14. 14.Záverečný účet za rok 2017.

 15. 15.Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019.

 16. 16.Návrh na prenájom kancelárie č.314 na 3.poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul.11 v Bratislave pre Petru Mikulovú

 17. 17.Rôzne
  Vyhodnotenie zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ

 18. 18.Rôzne
  Vyhodnotenie zápisu detí do MŠ