Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 27. zasadnutie 12.03.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Ahoj-Briežky”.

 4. 4.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018.

 5. 5.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III..

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objetkt Tržnica, Šancova 122, Bratislava.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC Fresh Market, Rožňavská 1A Bratislava-Nové Mesto.

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2017 zo dňa 11.04.2017o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 10. 10.Návrh na schválenie kúpy pozemku – parcely registra “C” č. 12142/250 o výmere 2143 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od Ministerstva vnútra SR.

 11. 11.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C” č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2.

 12. 12.Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička-Kamzík.

 13. 13.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017.

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

 15. 15.Návrh Dodatku č.1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 16. 16.Návrh Dodatku č.3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 17. 17.Návrh Dodatku č.3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Príprava zápisu žiakov ZŠ MČ B-NM na školský rok 2018/2019

 20. 20.Príprava zápisu detí do MŠ MČ B-NM