Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 24. zasadnutie 20.11.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 4. 4.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017-2021.

 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017.

 6. 6.Návrh investičných akcií na rok 2018.

 7. 7.Informácia k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto .č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2017 zo dňa 11.04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 11. 11.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018-2020.

 12. 12.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č.2/2013 zo dňa 26.08.2013.

 13. 13.Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n.o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo553 na pozemku registra „C“ KN parc.č..12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na LV číslo 1292.

 14. 14.Stav objektu Tržnica, Šancova ul.112 v Bratislave a prognózy vývoja.

 15. 15.Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky parkoviska.

 16. 16.Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO-podnik VPS.

 17. 17.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku.

 18. 18.Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podnik VPS, IČO: 00 491 870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava.

 19. 19.Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podnik VPS – aktualizované znenie.

 20. 20.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018.

 21. 21.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018.

 22. 22.Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I.polrok 2018.

 23. 23.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 24. 24.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2016/2017.

 25. 25.Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 26. 26.Rôzne