Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 9. zasadnutie 16.03.2020

 • 16. marca 2020
 • Vzhľadom na preventívne opatrenie v súvislosti so šírením vírusu COVID 19, hlasovanie prebehne e-mailom
 • Junácka č.1, Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Švecová Silvia, PhD.
 • Pozvánka [40.31 kB]
 1. 1.Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2020,ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č.1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č.9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 4. 4.Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry B-NM na rok 2020

 5. 5.Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020

 6. 6.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 7. 7.Návrh Zásad na potláčanie extrémizmu

 8. 8.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci VZN MČ B-NM č.8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č.2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ BNM v znení VZN MČ B-NM č.5/2017 zo dňa 30.06.2017

 9. 9.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646