Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 30. zasadnutie 07.09.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava

 7. 7.Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2022-2030

  Materiály
 8. 8.Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866

 9. 9.Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771

 10. 10.Rôzne:
  a) informácia o stave školstva v MČ,
  b) informácia o projektoch financovaných z eurofondov,
  c) informácia o investičných akciách v školách a školských zariadeniach

 11. 11.Záver