Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 15. zasadnutie 04.11.2020

 • 4. novembra 2020, 15:00 h (Vzhľadom na preventívne opatrenie v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 sa komisia uskutoční cez aplikáciu Zoom - prihlasovacie údaje budú zaslané.)
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Švecová Silvia, PhD.
 • Pozvánka [41.29 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

 3. 3.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021-2023.

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave.

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 6. 6.Návrh na schválenie dodatku č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.17/26 zo dňa 30.6.2020.

 8. 8.Návrh na zrušenie:časti B, uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.22/07 z 20.04.2010 a uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.02/27 zo dňa 17.02.2015
  Návrh na schválenie podmienok na vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku stavebných prác

 9. 9.Rôzne