Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 1. zasadnutie 11.02.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc.č.6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby „ INS_ FTTC-B_BA_Jeséniova“

 4. 4.Informácia Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom : A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019-2021.

 6. 6.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. - na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predložene najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2085 m2, v k .ú., Nové Mesto.

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 9. 9.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III.

 10. 10.Informácia Ćerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2018.

 11. 11.Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 12. 12.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2017/2018.

 13. 13.Rôzne:
  Rokovací poriadok Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.