Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 20. zasadnutie 20.03.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konská železnica

 4. 4.Návrh Dodatku č.1 k VZN č.5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosť BELEMIT, s.r.o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu „ Vernosť“

 6. 6.Návrh Dodatku č.....k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharam s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 9. 9.Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

 10. 10.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2016

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Cádrova 23 pre Rodinné centrum Kramárik, so sídlom Klenová 22, 831 01 Bratislava IČO: 42 258 243

 12. 12.Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka

 13. 13.Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Príprava zápisu žiakov ZŠ MČ BANM na školský rok 2017/2018

 16. 16.Príprava zápisu detí do MŠ MČ BANM