Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 17. zasadnutie 17.10.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie

 3. 3.Návrh Dodatku č....k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky

 4. 4.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodaktu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 6. 6.Návrh Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2015/2016.

 7. 7.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli na Kuchajde za rok 2016.

 8. 8.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Magdaléne Gratnerovej, trvale bytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na dobu určitú 3 roky.

 9. 9.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu trvania pracovného pomeru.

 10. 10.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky.

 11. 11.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

 12. 12.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – žiadateľ Ladislav Kavuliak.

 13. 13.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi Bratislava na dobu určitú 3 roky.

 14. 14.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Monike Mlynárikovej na dobu určitú 3 roky.

 15. 15.Rôzne