Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 14. zasadnutie 16.05.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc.č.7208/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskovský rad 201/A, Bratislava

 3. 3.Návrh Dodatku č. k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č.k Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č.6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Všeobecne záväzne nariadenie č. o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie VZN č. o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 , Bratislava

 7. 7.Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli na Kuchajde v Bratislave

 8. 8.Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 9. 9.Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II.polrok 2016

 12. 12.Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2016/2017

 13. 13.Návrh záverečného účtut za rok 2015

 14. 14.Vyhodnotenie zápisu do MŠ