Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 22. zasadnutie 13.03.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály na rokovanie MR a MZ

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 7. 7.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 8. 8.Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

 9. 9.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017

 10. 10.Návrh dodatku č. 1 k zásadám poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ......../2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 12. 12.Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 13. 13.Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto