Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 1. zasadnutie 12.02.2019

 • 12. februára 2019, 15:00 h
 • v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v jedálni na 1. poschodí
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Weiss Peter
 • Pozvánka [49.1 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

 4. 4.Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 6. 6.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 7. 7.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3 o výmere 2085 m2, k. ú. Nové Mesto

 8. 8.Informácia čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2018

 9. 9.Informácia Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 10. 10.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové mesto na roky 2019 - 2021

 11. 11.Návrh na zmenu názvu stálej Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 12. 12.Rôzne