Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 6. zasadnutie 04.06.2019

 • 4. júna 2019, 15:00 h
 • Konská železnica na ul. Krížna 33
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Weiss Peter
 • Pozvánka [43.19 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto

 3. 3.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 4. 4.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 5. 5.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

  Materiály
 7. 7.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 8. 8.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2019/2020

 9. 9.Využitie Konskej železnice

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver

 12. 9.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom