Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) - 2. zasadnutie 12.03.2019

 • 12. marca 2019, 13:00 h
 • v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v zasadačke na 6. poschodí
 • Junácka 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Weiss Peter
 • Pozvánka [45.21 kB]
 1. 1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 2. 2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 3. 3.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

 4. 4.Návrh rozpočtu

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

  Materiály
 6. 6.Rôzne

 7. 7.Určenie počtu a výber kandidátov na funkciu člena – odborníka komisie